ผู้มีสมัครทุนการศึกษา

1.เป็นอาสาสมัคร V-PEACE

2.มีสถานะ Active มีความถี่การทำหน้าที่ 25 ครั้งขึ้นไป

3.มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

4.คุณสมบัติข้อ 1 และ 2 ครบ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561

กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลของท่าน

ไม่ต้องกรอกคำนำหน้า เช่น นาย นางสาว

กรุณากรอกชื่อและนามสกุล